Safe at Sea AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1

Safe at Sea AB ("Safe at Sea" eller "Bolaget") har idag, den 2 september 2022, fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen uppgår till 0,553 SEK per varje ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 5 september 2022 till och med den 19 september 2022.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 19 augusti 2022 till 1 september 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,20 SEK per aktie och högst 1,65 SEK per aktie. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,553 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget tillföras cirka 5,25 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 19 september 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,553 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 5 september till och med 19 september 2022.