Safe at Sea AB: kommuniké från årsstämma

Under torsdagen den 2 juni 2022, hölls årsstämma i Safe at Sea AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den 26 april 2022. Samtliga beslut fattades enhälligt

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Hans Bergenheim till styrelseordförande. Stämman beslutade att styrelsearvode ska vara 60 000 kronor till styrelsens ledamöter och 120 000 kronor till styrelsens ordförande. Därtill ett långsiktigt optionsprogram för Bolagets styrelse och operativa ledning, som presenterades under stämman. Optionsprogrammet innebär att bolagsstämman beslutade om utgivande av maximalt 900 000 st teckningsoptioner ("TO") i incitamentssyfte. Dessa TO ska utfärdas till sex nyckelpersoner inom Safe At Sea. Följande villkor gäller för ovan nämnda incitamentsprogram:  Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva 150 000 st per deltagare. Lösenpriset för TO ska vara 4,9 Kr per aktie. Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva 150 000 st per deltagare. Lösenpriset för TO ska vara 4,9 Kr per aktie. Marknadsvärdet för respektive TO uppgår till 0,02 Kr per option. Marknadsvärdet på TO har beräknats enligt Black-Scholes modellen per 20 maj 2022. Värdet per idag såsom kostnaden för bolaget kan betraktas som försumbart.  Optionerna utgår vederlagsfritt och är icke överlåtelsebara. Vid innehavarens frivilliga avsked från tjänstgöring vid bolaget skall dessa säljas tillbaka till ett värde av 0,02 Kr per option. Löptiden på TO ska vara 36 månader. TO kan utnyttjas för att teckna aktier i Safe at Sea under fyra veckor efter slutet av löptiden. Vid utnyttjandet av TO kommer Bolaget att tillföras upp till 4,4 Mkr, vilket primärt kommer att användas för offensiva satsningar. Maximal utspädning från programmet är 4,86%. Kontakta bolaget för detaljerad information.

Stämman beslutade att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson väljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret Vidare beslutades att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Wittbom, VD

Safe at Sea AB (publ)

Marianne.wittbom@safeatsea.se

0303-23 07 00

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB.

Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stock Market.