S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

S2Medicals årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida https://www.s2m.se/sv/pressmeddelanden. Tryckta exemplar kommer att finnas tillgängliga i samband med årsstämman den 1a juni 2022. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa den per email till hello@s2m.se.

Informationen är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-26 09:01 CET.