S2Medical AB (publ) meddelar omvandling av BTU, första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1 samt rättelse avseende antalet aktier

Företrädesemissionen av units som offentliggjordes den 15 mars 2022 ("Företrädesemissionen") i S2Medical AB (publ) ("Bolaget" eller "S2Medical") har nu registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1

Betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Handel med BTU avslutades igår (23 maj) och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 25 maj 2022, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 27 maj 2022. Teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamn S2M TO 1 B med ISIN-kod SE0017769433 och första dag för handel beräknas bli den 30 maj 2022.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet B-aktier i Bolaget har ökat med 10 536 458 och uppgår till 22 463 541 (det totala antalet aktier uppgår till 25 588 541). Aktiekapitalet har ökat med 617 177,726560 SEK och uppgår till 1498 860,201441 SEK efter registreringen. För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 fullt utnyttjas kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka från 22 463 541 B-aktier till 32 999 999 B-aktier (det totala antalet aktier kommer öka till 36124 999) och aktiekapitalet öka från 1498860,201441 SEK till 2116037,928000 SEK.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities agerar vidare emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post:petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida:www.vatorsec.se
Epost: ca@vatorsec.se

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-24 19:15 CET.