S2Medical AB: Kommuniké från årsstämma 2022

S2Medical AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 1 juni. Följande huvudsakliga beslut fattades:

  • Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021, och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 91 000 kronor vardera för övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Till styrelsen omvaldes Mårten Skog, Fredrik Skog, Chadi Asaad, Miles Wright samt Patrick Sheehan. Fredrik Skog föreslås till styrelseordförande.
  • Som bolagets revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 12 000 000 aktier.
  • Stämman beslutade att bolagsordningen skall ändras i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-01 19:18 CET.