S2Medical AB: Kallelse till årsstämma i S2Medicial AB (publ)

Aktieägarna i S2Medical AB (publ), org. nr 556934-8344, kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2022.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste vara införda som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 maj 2022 och senast den 31 maj 2022 skicka in sina röster genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.swe.s2m.se. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.seför assistans.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 23 maj 2022 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 25 maj 2022 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.swe.s2m.se.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Dagordningens godkännande

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Skog föreslås som ordförande och protokollförare vid stämman.

Förslag under punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av den färdiga röstlängden. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Förslag under punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Mårten Skog och utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag under punkt 7 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust inklusive balanserade resultat, summa 19 851 417 SEK avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 4 473 810 SEK, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår fritt eget kapital till 4 473 810 SEK.  

Förslag under punkt 8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn har tillstyrkt att stämman beviljar ansvarsfrihet.

Förslag under punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås oförändrat 200 000 kronor till styrelseordföranden och 91 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkt 10 - Val av styrelse

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mårten Skog, Fredrik Skog, Chadi Asaad, Miles Wright samt Patrick Sheehan. Fredrik Skog föreslås till styrelseordförande.

Förslag under punkt 11 - Val av revisor

Det föreslås omval av den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som bolagets revisor.

Förslag under punkt 12 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 12 000 000 aktier.

Förslag under punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att det införs en ny bestämmelse i bolagsordningen med nedanstående lydelse.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 och 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping och på Bolagets webbplats www.swe.s2m.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast den tio dagar före stämman via mail till petter.sivler@s2m.seeller per post på ovan angivna adress.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

***

Linköping i april 2022

S2Medical AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-03 17:32 CET.