S2Medical AB: Delårsrapport Januari – Mars 2022

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 1 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 1,7 (0,7) MSEK och ökar med 154% jämfört med föregående år. Koncernens nettomsättning under kvartalet uppgick till 1,8 (3,2) MSEK. Förändringen i Koncernens totala försäljning jämfört med föregående år är hänförlig till COVID-19 relaterad försäljning under Q1 2021.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, JANUARI-MARS 2022

  • Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 1,7 (0,7) MSEK
  • Total nettomsättning uppgick till 1,8 (3,2) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (-4,5) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7,8 (-4,5) MSEK
  • Vinst per aktie uppgick till -0,52 (-0,30) SEK

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan siffror i parantes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 1,8 (3,2) MSEK. Förändringen jämfört med tidigare år är hänförligt till den försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19 som skedde under första kvartalet 2021. Försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter uppgår till 1,7 (0,7) MSEK, motsvarande en ökning med 154% jämfört med föregående år.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt till ökade externa kostnader till följd av ökade konsultarvoden samt ökade marknadsföringskostnader under kvartalet då S2Medical AB deltagit vid flera större mässor. Personalkostnader är högre till följd av ökad personalstyrka samt negativ valutaeffekt från bolagets filial i Förenade Arabemiraten.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till -7,5 (-4,5) MSEK och påverkas utöver de ökade övriga externa kostnader som nämns ovan även negativt jämfört med föregående år av ökade räntekostnader till följd av den lånefinansiering S2Medical AB tagit upp under fjärde kvartalet 2021.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 2,1 MSEK jämfört med 9,5 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -7,4 (-8,6) MSEK. Kassaflödet föregående år påverkades av emissionsrelaterade kostnader.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 30%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2022

Den 16 februari mottog S2Medical AB en bekräftelse från Saudiarabiska myndigheter att produkterna i den nya Epiprotectserien är registrerade och godkända för försäljning som klass IIb i landet. Kort därefter, per den 24 februari, genomfördes den första beställningen av Epiprotect® från den saudiarabiska distributören Arabian Trade House. Ordern markerar starten för den satsning som initieras i Saudiarabien under 2022.

Den 4 mars erhöll S2Medical AB sin största beställning hitintills för den svenska marknaden. Beställningen uppgick till ca 0,5MSEK och var ett avrop från den upphandling inom Region Femklövern som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Den 15 mars beslutade S2Medical AB om en företrädesemission av units om cirka 30,1 MSEK som säkerställts upp till 70% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen sker genom utfärdande av uniträtter vilket kommer stärka S2Medicals finansiella situation och möjliggöra fortsatt fokus på försäljningstillväxt inom ordinarie sårläkningsportföljen samt fortsatt utveckling av produktportföljen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

S2Medical AB har per den 13 april erhållit en beställningskod (Oracle-kod) för produkterna i Epiprotect-serien inom Mediclinic i Förenade Arabemiraten. Mediclinic är en av de största privata vårdgivarna i landet med sju stycken sjukhus och över 20 kliniker med sammanlagt över 900 bäddar. Beställningskoden möjliggör för regelbundna beställningar av den kodade produkten och har således öppnat upp för ytterligare tillväxt i bolagets filial i Dubai.

Den 28 april meddelades att S2Medical AB genom Mediq AB vunnit en upphandling för sårläkningsartiklar i Region Jönköping. Produkterna som avses i upphandlingen är Ynolens parfymfria luktborttagare samt en sårskrapa vilka båda tillverkas av underleverantörer till Bolaget. Upphandlingen löper över 4 år och beräknas vara värd totalt ca 4,5 MSEK.

Den 10 maj offentliggjorde S2Medical AB utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 15 mars. Företrädesemissionen tecknades till 37,0 procent med och utan stöd av uniträtter, resterande del av företrädesemissionen tilldelas emissionsgaranter och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 21 MSEK före emissionskostnader. 

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-17 09:00 CET.