Rättelse: Enersize upptar brygglån för att fortsätta etableringen av den nya SaaS-affärsmodellen

Respektive långivare kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier, vid förfallodatum. Förtydligandet gäller tidpunkten "vid förfallodatum".

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om brygglån om sammanlagt 5 MSEK från två befintliga aktieägare. Bryggfinansieringen ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen.

Enersize har ingått avtal om bryggfinansiering enligt vilka långivarna, bestående av två aktieägare i Bolaget, åtagit sig att tillhandahålla lån och låneram om sammanlagt 5 MSEK. Brygglånet säkerhetsställer fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen, samt ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering och optimala kapitalstruktur.

Bolaget har ingått låneavtal om 5 MSEK med två aktieägare i Bolaget; Staffansgården i Trää AB och Torsion Invest AB. Lånen löper med en månatlig ränta om en procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2022. Enersize har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid, kontant eller i Bolagets aktier.

Respektive långivare kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier, vid förfallodatum. Sådan konvertering ska ske genom riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie som motsvarar 30 procent rabatt i förhållande till volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie under en period om 10 dagar före konverteringen. Låntagarna ges därutöver företrädesrätt att agera garant i samtliga emissioner som Bolaget kan komma att meddela under lånets löptid.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-05 08:55 CEST.

Bifogade filer

Enersize upptar brygglån för att fortsätta etableringen av den nya SaaS-affärsmodellen