Rättelse: avseende bolagets årsredovisning

Rättelse avseende bolagets årsredovisning för 2021 publicerad 2022-05-12.

RÄTTELSE: AVSEENDE BOLAGETS ÅRSREDOVISNING

Rättelse avseende bolagets årsredovisning för 2021 publicerad 2022-05-12.

Bolaget önskar förtydliga att revisorn för ovan nämnd årsredovisning lämnat upplysning om potentiell osäkerhet avseende fortsatt drift med motiveringen; "Vi vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen av vilken framgår att till dess bolagets operativa verksamhet genererar ett positivt kassaflöde är bolaget beroende av extern finansiering antingen genom tillskott från aktieägare eller andra finansieringskällor och att styrelsen i bolaget arbetar vidare med att säkerställa finansiering samt optimera villkoren för detsamma över kommande 12-månadersperiod. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.".

Bolagets VD Magnus Gilborne säger i ett uttalande: "Bolagets ledning och styrelse säkrade 5 maj finansiering om totalt ca 9 MSEK och är trygga med arbetet framåt för att säkra fortsatt finansiering i takt med att bolaget fortsätter utveckla sin försäljning samt sina produkter och tjänster.".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Rattelse avseende bolagets arsredovisning 2022-05-13.pdf

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.