Rapport första kvartalet Hedera Group AB

Perioden 1 januari - 31 mars

  • Nettoomsättning 77,6 MSEK (55,4 MSEK), utgör en ökning om 40,3%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,0 MSEK (0,7 MSEK), vilket är en förbättring med 1,3 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (0,2 MSEK), en förbättring med 1,3 MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 2,6% (1,2%), innebär en förbättring med 1,4 procentenheter.
  • EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (1,2 MSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,18 (SEK 0,03).
  • Koncernens rullande tolv månaders omsättning uppgick till 296,6 MSEK.
  • Koncernens rullande tolv månaders EBITDA-resultat uppgick till 11,4 MSEK.
  • Koncernens soliditet uppgår till 40% och moderbolagets till 42%.
  • Tillsammans med Libra Assistans, som Hedera tillträdde 22 april, uppgår koncernens proforma rullande tolv månaders omsättning till 447,9 MSEK med ett EBITDA-resultat på 17,4 MSEK.

Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till första kvartalet;

"Hedera levererar ett starkt första kvartal där nettoomsättning ökade till 77,6 MSEK (55,4 MSEK), vilket utgör en tillväxt om 40,3%. Rörelseresultatet ökade samtidigt till 2,0 MSEK (0,7 MSEK), vilket är en förbättring med 1,3 MSEK. Förvärvet av Livsanda Care har bidragit till ökningen, men vi ser samtidigt en stark tillväxt såväl som ett ökat resultat i samtliga verksamheter."