Rapport andra kvartalet Hedera Group AB

Perioden 1 april - 30 juni

 • Nettoomsättning 54,5 MSEK (50,2 MSEK), vilket är en ökning om 9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (-0,9 MSEK), vilket är en förbättring med 1,2 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-1,5 MSEK), vilket är en förbättring med 1,6 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,6% (-1,8%), vilket är en förbättring med 2,4 procentenheter.
 • Per rullande tolv månader uppgår omsättningen till 225,2 MSEK. Proforma tillsammans med Livsanda Care AB uppgår rullande tolv månaders omsättning till 277,9 MSEK.
 • Justerat EBITDA-resultat per rullande tolv månader uppgår till 6,6 MSEK. Proforma tillsammans med Livsanda Care AB uppgår rullande tolv månaders justerade EBITDA-resultat till 9,9 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,02 (SEK -0,20).
 • EBITDA uppgick under andra kvartalet till 0,8 MSEK (-0,4 MSEK)
 • Koncernens soliditet uppgår till 41% och moderbolagets till 43%.

Perioden 1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättning 109,8 MSEK (102,6 MSEK), vilket är en ökning om 7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,0 MSEK (-2,0 MSEK), vilket är en förbättring med 3,0 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 MSEK (-3,2 MSEK), vilket är en förbättring med 3,6 MSEK.
 • Rörelsemarginal uppgick till 0,9% (-2,0%), vilket är en förbättring med 2,9 procentenheter.
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,05 (SEK -0,42).
 • EBITDA uppgick under perioden till 2,1 MSEK (-0,9 MSEK).

Utdrag ur VD Johan Sandström kommentar till andra kvartalet;
"Vi lämnar ett händelserikt kvartal bakom oss med flera positiva tecken. Efter en svagare inledning avslutades andra kvartalet med ett starkare resultat i juni. Andra kvartalet visar på en positiv utveckling av såväl omsättning som resultat. Nettoomsättningen ökar med 9% till 54,5 MSEK och rörelseresultatet ökar med 1,2 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ökningen kan kopplas till såväl en stabil efterfrågan av sjuksköterskor och vissa läkarkompetenser som till ett fokus och prioritering av rätt affärer."

Denna information är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl 08.30 CET.