Qlosr Group offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) den 25 maj 2022 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:200, innebärande att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen i Qlosr Group har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag ska vara den 22 juni 2022.

Sista dagen för handel i Qlosr Groups aktie innan sammanläggningen är den 20 juni 2022 och första dagen för handel i Qlosr Groups aktie efter sammanläggningen är den 21 juni 2022. Qlosr Groups aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 21 juni 2022.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 11 525 759 200 aktier till 57 628 796 aktier, varvid antalet aktier av serie A minskar från 933 492 200 till 4 667 461 och antalet aktier av serie B minskar från 10 592 267 000 till 52 961 335.

Till följd av sammanläggningen kommer Qlosr Groups aktie från och med den 21 juni 2022 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0018169195.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 200 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 200. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Kontakter

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Bifogade filer

Qlosr Group offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier