Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.

QLOSR GROUP AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NGM NORDIC SME

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.

Qlosr Group (dåvarande Archelon AB) offentliggjorde den 13 april 2021 att bolaget ingått ett avtal om villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB. Den totala köpeskillingen för transaktionen uppgick till 190 MSEK och var fördelad i två transaktionsdelar.

* 30 MSEK i säljreverser, som löper med en årlig ränta om 5 procent att amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01; och

* 160 MSEK i säljrevers, som i sin helhet kvittats mot nyemitterade A- och B-aktier i tidigare Archelon AB (publ). Kvittningen har inneburit att 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier har nyemitterats, se nedan ägarfördelning. Förtydligandet avser uppdelningen av A- respektive B-aktier inklusive procentandel ägande och procentandel röster vilket inte framgick i listningsmemorandumet.

A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Antal röster

Andel aktier i %

Andel röster i %

Qlosr Holding AB

933 491 910

5 222 375 057

6 155 866 967

14 557 294 157

78,98%

89,88%

Lodet AB

596 056 855

596 056 855

596 056 855

7,65%

3,68%

Modelio Equity AB

298 028 427

298 028 427

298 028 427

3,82%

1,84%

Andreas Hofmann

298 028 427

298 028 427

298 028 427

3,82%

1,84%

Övriga

1

446 594 540

446 594 541

446 594 541

5,73%

2,76%

Totalt

933 491 911

6 861 083 306

16 196 002 416

7 794 575 217

100,00%

100,00%

Enligt NGM-börsens gällande regelverk vid omvända förvärv beslutades att Qlosr Group skulle genomgå sedvanlig noteringsprövning, som ett villkor för Qlosr Groups fortsatta notering. Under den aktuella noteringsprövningen har Qlosr Groups aktie handlats under observation på NGM Nordic SME. Detta är ett standardförfarande när väsentliga händelser sker i verksamheten, så som ett omvänt förvärv. Syftet med noteringsprövningen har varit att säkerställa att Qlosr Group efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Qlosr Group meddelar härmed att bolaget slutfört noteringsprövningen och i samband med denna upprättat ett listningsmemorandum som avser den nybildade koncernen, vilket finns bifogat i detta pressmeddelande. Listningsmemorandumet och förtydligandet av ägarbilden finns även tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.qlosrgroup.se.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt var legal rådgivare och Amudova AB är Qlosr Group ABs Mentor i samband med omnoteringsprocessen.

Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Norberg, VD

Mail: jonas.norberg@qlosr.se

Telefon: +46 8 517 84 400

Web: www.qlosrgroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Bolagsbeskrivning-Q-21maj.pdf

Qlosr Group är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken små- och medelstora företag samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.