Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Copenhagen Malmö Port AB avseende avtal om Klienter- och Nätverkstjänster

Copenhagen Malmö Port AB (“CMP”) har genomfört en upphandling med ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) avseende prenumerationstjänster för tre olika områden, Klienter, Nätverk och Serverdrift. Tilldelningen har skett till två parter där Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) är en av parterna och har tilldelats beslut om att teckna avtal med CMP avseende prenumerationstjänster för Klienter (cirka 200 datorer med tillbehör och cirka 250 mobiltelefoner) samt Nätverk för CMPs alla verksamhetsorter. Avtalstiden är tre (3) år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning. Maximal avtalstid är fem (5) år. CMPs initiala bedömning är att affären har ett värde av cirka 6 Msek där den exakta takvolymen varierar över tid. Affären är ett led i Qlosr Groups satsning i Malmö och Köpenhamn och är en strategisk leverans för fortsatt tillväxt i regionen.

Från det att CMP meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslutet, inträder en avtalsspärr då avtal inte får tecknas. Avtalsspärren löper i tio (10) dagar från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Accept uppstår först när avtal undertecknats av båda parter skriftligen.

Avtalet omfattar tjänsteleveranser av Klienter, mobila enheter och Nätverk enligt prenumerationsmodellen där Bolaget äger helhetsansvaret för utrullningsprojekt, konfiguration, hantering och support till CMPs verksamhetsorter i Malmö och Köpenhamn.

Det känns fantastiskt roligt att vi kan rivstarta vår satsning på Öresundsregionen med en Strategisk affär. Satsningen på ett Köpenhamnskontor i samverkan med vårt befintliga Malmöverksamhet bygger på idén om att vi enklare kan skala upp verksamheten genom att se på Öresundsregionen som en marknad. Med CMP affären skalar vi nu upp verksamheten kraftigt i regionen och får kraft att accelerera satsningen på paketerade prenumerationstjänster i hela regionen”, säger Jonas Norberg CEO, Qlosr Group

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kontakter

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-29 16:35 CEST.

Bifogade filer

Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Copenhagen Malmö Port AB avseende avtal om Klienter- och Nätverkstjänster