PExA AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

PExA AB ("PExA" eller "Bolaget") meddelar idag, den 7 juli 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med PExAs företrädesemission under andra kvartalet 2021. Under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 7 571 757 aktier, genom utnyttjande av 15 143 514 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87,5 procent. PExA tillförs därmed cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

PExA tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 200 TSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PExA öka med 7 571 757 från 34 704 442 till 42 276 199. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 946 469,63 SEK från 4 338 055,25 SEK till 5 284 524,88 SEK.

Kommentar från Tomas Gustafsson, VD PExA

  • En nyttjandegrad om nästan 90 procent i det rådande finansiella klimatet är klart tillfredställande och visar på tilltro till vår verksamhet, teknologi, forskning och fortsatt produktutveckling. Jag passade själv på att köpa teckningsoptioner för att få möjlighet att delta i emissionen. Nu ser jag fram mot fortsatta satsningar på att få allt fler forskargrupper att söka biomarkörer för lungsjukdomar med hjälp av PExAs unika insamling av biologiskt material från utandningsluften.