PExA AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 B

PExA AB ("PExA" eller "Bolaget") har idag, den 17 juni 2022, fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 B ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen uppgår till 0,53 SEK per varje ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 0,53 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget tillföras cirka 9,1 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 4 juli 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs: 0,53 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 20 juni till och med 4 juli 2022.