PExA AB meddelar att styrelse och ledning avser nyttja befintliga teckningsoptioner och att nytillträdd VD köper teckningsoptioner i syfte att utnyttja för teckning av aktier

PExA AB ("PExA" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i PExA avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna av serie TO 1B ("TO 1B") samt att nytillträdd VD köper TO 1B för teckning av aktier i samband med det andra steget i PExA's företrädesemission.

Styrelseordförande Claes Holmberg, styrelseledamöterna Anna-Carin Olin, CTO Svante Höjer samt CSO Jörgen Östling meddelar att de avser utnyttja sin andel av TO 1B för teckning av aktier av serie B i PExA. Tillsammans äger de 218 376 TO 1B.

Nytillträdd VD Tomas Gustafsson har vid ett flertal tillfällen förvärvat TO 1B i syfte att teckna aktier i Bolaget. Det totala innehavet uppgår till 110 000 TO 1B efter förvärven. Affärerna gjordes på Spotlight Stock Market och till marknadskurs.

Nyttjandet av teckningsoptioner i pågående teckningsoptionsrunda innebär ett ökat innehav för dessa personer i styrelse och ledning motsvarande 164 187 aktier.

Teckningskursen för utnyttjande av TO 1B fastställdes till 0,53 SEK per aktie vilket kommunicerades av PExA den 17 juni 2022. Två (2) TO 1B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i PExA under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2022.