PExA AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 2 juni 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med PExA AB's ("PExA" eller "Bolaget") företrädesemission under andra kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 2 juni 2022 till 16 juni 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,125 SEK per aktie och högst 2,40 SEK per aktie. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 17 298 375 teckningsoptioner av serie TO 1 B. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 20 juni till och med 4 juli 2022.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer PExA gå ut med ett nytt pressmeddelande.