PExA AB genomför riktad nyemission av aktier av serie B till garanter i samband med företrädesemissionen

PExA AB ("PExA" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 14 maj 2021 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier av serie B till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,30 SEK per aktie av serie B och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier av serie B. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 maj 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 107 692 aktier av serie B.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 1,30 SEK per aktie av serie B, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för PExAs aktie under teckningsperioden från och med den 25 maj 2021 till och med den 8 juni 2021. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i PExA med 107 692 aktier av serie B till totalt 34 704 442 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 13 461,50 SEK till 4 338 055,25 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,31 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.