Paydrive ökar nettoomsättningen med 60% i första kvartalet 2022

JANUARI – MARS

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,1 MSEK (2,6) en ökning med 60 procent.
 • Rörelseresultatet, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) uppgick till -3,6 MSEK (-1,8).
 • Rapportperiodens resultat uppgick till -3,6 MSEK (-1,8).
 • Resultat per aktie var -0,52 SEK före och efter utspädning. (endast en siffra (före) om det är minusresultat).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (2,2).
 • Likvida medel uppgick till 8,5 MSEK (6,6).
 • Antalet försäkringskunder i kvartalet uppgick i snitt till 9 754 (6 673) och till 9 903 vid periodens slut.
 • Antalet aktier vid periodens slut var 7 159 200.

VD HAR ORDET

Det är mycket glädjande att kunna stänga första kvartalet 2021 med 60% intäktstillväxt jämfört med 2021. Det är resultatet av att Paydrive parallellt kunnat ytterligare förädla bolagets unika premiesättande algoritm QOTA (Quarterly Optimised Telematics Algorithm), såväl som påvisa organisk tillväxt i multipla säljkanaler på den svenska hemmamarknaden. Det är tydligt att efterfrågan på UBI (Usage Based Insurance) där den stora majoriteten av konsumenter belönas med lägre bilförsäkringspremier, fortsätter att öka. Bolagets arbete med att fortsätta att skala upp verksamheten med ökad effektivitet och kvalitet intensifieras. Vi ser positivt att i ett volatilt kvartal bibehållit samma antal kunder som i Q4 2021 och vi har ökat försäljningen mot bilförsäljare.

Vi har sett att bilmarknaden generellt präglats av viss osäkerhet under februari och mars med anledning av osäkerheter rörande inflation och räntor som kan hänföras till den den ryska invasionen av Ukraina. Konsumenternas avvaktan inför bilköp, främst i den senare halvan av kvartalet, påverkade Paydrives möjlighet att bygga nyförmedling negativt. En avvaktan som i skrivandets stund nu ter sig i princip helt ha försvunnit, resulterande i en god återhämtning inom begagnatmarknaden, som är Paydrives hemmaplan att nyförmedla bilförsäkringar.

Bolaget rekryterar och investerar i sälj och marknadsföring efter en kortare avvaktan i början på kvartalet beroende på den marknasosäkerhet som var, investeringarna väntas bidra positivt till tillväxten framöver.

Paydrive fortsätter att inkludera olika tekniska plattformar för inhämtning av kördata till bolagets unika algoritm QOTA. Under kvartalet lanserade bolaget ett samarbete med Porsche och plattformsbolaget High Mobilty, som möjliggör kördatainsamling utan hårdvaruinstallationer. Det är givetvis roligt att Paydrive är först i Norden och tvåa i Europa med att lansera UBI med Porsche Connect, och vår ambition är att kunna lansera ett flertal samarbeten med andra bilmärken under året.

Paydrive’s värde ligger i att vi kan prissätta premier så att kunder bär sin egen risk och vi fortsätter förbättra vår riskbaserade algoritm och därmed reducerar premien för bra förare samt förbättrar marginalen.

Carl Johan Thorsell
VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Bolagsverket registrerade IPO-emissionen om
 • 1 170 000, samt apportemissionen om 145 200 aktier till Telia.
 • Teckningsoptionerna som utfärdades till deltagare i IPO-emissionen, om totalt 780 000 noterades för handel på NGM.
 • Paydrive återbetalade skulden om knappt 2,7 MSEK och är skuldfritt gentemot Gjensidige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Inga

REVISORSGRANSKNING
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

MENTOR
Som företag noterat på NGM Nordic SME (NGM) har bolaget skyldighet att ha en mentor. Paydrive har utsett Mangold Fondkommission AB till mentor, med adressen Engelbrektsplan 2, 114 34 stockholm
Email: ca@mangold.se
Tel: 08 – 503 01 550
Web: mangold.se

FINANSIELL KALENDER
Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.paydrive.se

 • Årsstämma 2022: 20 maj 2022
 • Delårsrapport jan - jun 2022: 16 augusti 2022
 • Delårsrapport jan - sep 2022: 16 november 2022
 • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023

STYRELSEN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 27 april 2022

Ulf Toivonen
Styrelsens ordförande

Pär Roosvall
Styrelseledamot

Fredrik Synnerstad
Styrelseledamot

Fredrik Cardelius
Styrelseledamot

Andreas Broström
Styrelseledamot

Daniel Hecker
Styrelseledamot

Carl Johan Thorsell
Verkställande Direktör

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Carl Johan Thorsell, VD
Mail: cj.thorsell@paydrive.se
Tel: +46 702 409 146

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 370 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Denna information är sådan information som Paydrive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-27 20:01 CEST.

Bifogade filer

Paydrive 2022 Q1 Intäkt Upp 60 Procent