Parans Solar Lighting: Parans lämnar klargörande kring kinesiska dotterbolaget PLT

Parans Solar Lighting AB (publ) har fått påpekanden från marknadsplatsen Spotlight om möjliga otydligheter i den information som bolaget har offentliggjort om dotterbolaget PLT samt förhållandet mellan PLT och det kinesiska bolaget QPT. Av den anledningen lämnas följande klargöranden. 

I samband med det investeringsavtal som tecknats mellan Parans och QPT har Parans informerat om att befintlig orderstock och verksamhet ska föras över från QPT till Parans helägda dotterbolag PLT efter att detta bildats. Då bildandet av dotterbolaget drog ut på tiden av orsaker som legat utanför bolagets kontroll hann orderboken som förelåg i maj 2020 i sin helhet utlevereras av QPT och därmed fanns inga ordrar kvar att föra över till dotterbolaget vid dess bildande i mars 2021. Inga ordrar har därmed överförts.

Den verksamhet som har förts över från QPT till PLT är, i enlighet med vad som kommunicerades i bolagets senaste delårsrapport, tio nyckelpersoner kopplade till ledning, försäljning och teknisk know-how samt det ramavtal som bolaget informerade om i pressmeddelanden den 6 och 7 april 2021. Inga ytterligare personer eller annan verksamhet kommer överföras. Nämnda ramavtal är det enda kommersiella avtal som har funnits att överföra. QPT har inte idag några befintliga ordrar eller kommersiella avtal som kommer att föras över från QPT till PLT. QPT kommer framledes endast att utgöra ett ägarbolag gentemot Parans.

Utöver de nya ordrar om 1,5 MSEK som nämnts i bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 finns således för närvarande inga andra materialiserade ordrar i dotterbolaget PLT eller kopplade till Kina-verksamheterna och det verksamhetsområdet.
 
I aktieägarbrev från december 2020 lämnas uppgifter om att den kinesiska ledningen hade satt ett försäljningsmål om 160 MSEK för verksamhetens första år. För närvarande är det ovan nämnda ramavtalet, som idag saknar bindande ordrar, samt nämnda ordrar om 1,5 MSEK, de enda kommersiella avtal och ordrar som kan knytas till det uttalade försäljningsmålet.

 

 
Kontaktperson
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ)
Tel: +46 (0)733 21 16 35, Email: anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-27