Parans Solar Lighting – Mot ljusare tider – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting

PARANS SOLAR LIGHTING - MOT LJUSARE TIDER - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting

Mot ljusare tider
Parans Solar Lighting (Parans) kinesiska ägare Qingdao Photon Technology (QPT) har flaggat upp som största ägare och ett kinesiskt dotterbolag har bildats. Det innebär att viktiga pusselbitar lagts inför ett spännande 2021.

Accelererad start 
Kinesisk ledning i PTQ har som målsättning att under 2021 nå lönsamhet och att försäljningen uppgår till minst 160 miljoner kronor. Mangold tror att detta kan överträffas då försäljningen kan ta fart relativt snabbt.

Uppsida i aktien
Med en välfylld kassa, nya ägare och produkter som är redo för utbyggnad av 5G-infrastruktur ser vi att Parans har mycket goda möjligheter att växa under kommande år. Försäljningen tar fart under 2021 och väntas därefter växa med runt 20 procent i snitt per år inom prognosperioden fram till 2025. Mangolds basecase ger ett motiverat värde per aktie på 15 kronor vilket motsvarar en uppsida på närmare 20 procent.

Torsdag 03 december

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Bolagsbevakning Parans 2020-12-03.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.