Parans Solar Lighting: Kommuniké från årsstämma den 30 juni 2021

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma idag den 30 juni 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 att resultatet ska avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Vad gäller frågan om styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 beslutade stämman om fortsatt stämma. Denna kommer att hållas minst fyra veckor och maximalt åtta veckor från dagens datum. Separat kallelse kommer att skickas.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 172 800 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 115 200 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Xiqing (Fred) Sun, Jiwen Cai, Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Xiqing (Fred) Sun omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån KPMG AB som meddelat att Mikael Ekberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Per Tjernberg och Jonas Ehinger avböjde omval som styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen:
-§3 Verksamheten till följande lydelse: "Föremål för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av miljösystem, fiberoptiska dagsljussystem, LED belysning, teknisk utrustning för utbyggnad av smart gatubelysning och 5G infrastruktur med kommunikationsmöjligheter och därmed förenlig verksamhet samt teknisk konsultverksamhet.
- ny §11 Poströstning med följande lydelse: "Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)" samt att till följd av ny §11 ändra numreringen för tidigare §11 till §12 samt för tidigare §12 till §13."

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting finns på beQuoteds OTC-lista och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo