Parans Solar Lighting: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 210630 I PARANS SOLAR LIGHTING AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 ("Bolaget" och "Parans") kallas härmed till årsstämma att hållas med enbart poströstning den 30 juni 2021.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning före stämman, i enlighet med tillfällig lagstiftning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.  

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Information om poströstning" nedan så att poströsten är Parans tillhanda senast den 29 juni 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Parans Solar Lighting AB (publ), "Årsstämma", Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal eller med e-post till arsstamma@parans.com.Ifyllt formulär ska vara Parans tillhanda senast den 29 juni 2021.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordningen
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.    Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9.    Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer
10.    Val av styrelse och revisorer
11.    Beslut om ändring av bolagsordning
12.    Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Anders Koritz väljs till ordförande på bolagsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Föreslås att till justeringsman välja Harald Angström eller, vid dennes förhinder, en person som ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 8a)
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt 8c)
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:
(i)    Gunnar Mårtensson (ordförande)
(ii)    Gunnar Benselfelt (ledamot)
(iii)    Leif Brandel (ledamot)
(iv)    Bo Per Löfgren (ledamot)
(v)    Fredrik Mårtensson (ledamot)
(vi)    Isac Wiksten (ledamot)
(vii)    Therese Linnéa Rönnqvist (vid tjänstgöring som ledamot)
(viii)    Anders Koritz (VD)

Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat, dvs att styrelsearvode ska utgå om 172 800 kr till styrelseordföranden samt att styrelsearvode ska utgå om 115 200 kr till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.  

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av Xiqing (Fred) Sun (ordf.), Jiwen Cai, Per Tjernberg, Jonas Ehinger, Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson som styrelseledamöter.
KPMG AB föreslås som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att ändra §3 Verksamheten till följande lydelse: "Föremål för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av miljösystem, fiberoptiska dagsljussystem, LED belysning, teknisk utrustning för utbyggnad av smart gatubelysning och 5G infrastruktur med kommunikationsmöjligheter och därmed förenlig verksamhet samt teknisk konsultverksamhet.
Styrelsen förslår att införa en ny §11 Poströstning med följande lydelse: "Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)" samt att till följd av ny §11 ändra numreringen för tidigare §11 till §12 samt för tidigare §12 till §13"

TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.parans.com, och fullständiga förslag till beslut samt andra handlingar som ska tillhandahållas hålls tillgängliga på samma sätt minst tre veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, eller med e-post till arsstamma@parans.com,senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Parans webbplats www.parans.com.

*****
Mölndal i maj 2021
Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB, tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på marknadsplatsen Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.