Parans Solar Lighting: Aktieägarbrev 2021-04-09

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB

Parans har de senaste månaderna haft en hel del omvälvande händelser med bland annat byten av både VD och styrelse. Jag vill inleda med att uttrycka min tacksamhet till Fred Sun och styrelsen för att de visar mig förtroendet att återinsätta mig som VD. Fred och jag har under de två senaste åren utvecklat ett ömsesidigt förtroende och vi har ett tydligt gemensamt mål: att utveckla Parans till ett lönsamt företag. 

Jag vet att många aktieägare efterfrågat ett aktieägarbrev för att få svar på viktiga frågor. Jag har behövt några dagar sedan jag återinträdde för att sätta mig in i alla detaljer och bilda mig en uppfattning om var vi står och vad som hänt under första kvartalet i år.

Parans har under många år kämpat med låg försäljning och ackumulerade förluster. Bolaget har utvecklat fyra generationer av solljussystem, där dagens SP4 är en högpresterande produkt som vi marknadsför i stora delar av världen. Att bygga marknad med en ny produkt med ny funktionalitet tar tid och kräver omfattande resurser. För att skapa den nödvändiga uthålligheten inledde vi samtal med QPT för snart två år sedan och det resulterade i att vi i november förra året genomförde transaktionen och QPT blev Parans största aktieägare med knappt 30% ägande i bolaget. QPT har långsiktiga ambitioner med sitt ägande i Parans, och de bygger på tanken att vi med våra olika produkter, som nu läggs in under samma verksamhet, kan skapa ett stort värde.

Parans avser under kommande år ändra inriktning, bredda sin produktportfölj och öka vårt fokus på Kina. Utöver det har det skett omfattande förändringar på ägarsidan, vilket har lett till en ny och ändamålsenlig styrelse. Dessa förändringar sammantaget, vilka i grunden är positiva, gör Parans till ett annat bolag.  Därav har Spotlight valt att flytta bolaget till observationslistan och vi behöver därför genomgå en ny noteringsprövning. Detta arbete innebär bland annat att ta fram en uppdaterad verksamhetsbeskrivning vilket inkluderar en grundlig genomlysning av bolagets nya delar så att befintliga och nya aktieägare skall få en tydlig bild av det bolag de väljer att investerar i. Vi kommer engagera externa rådgivare för att säkerställa att vi på ett effektivt sätt så snabbt som möjligt godkänns för omnotering på Spotlights ordinarie lista.

Parans har idag en kompetent och erfaren styrelse, med en optimal  bakgrundsmix och erfarenhet inom de områden Parans skall utvecklas. Bolagets styrelse och ledning har två huvudfokusområden. För det första, att realisera våra kommersiella planer så att bolaget blir lönsamt snarast möjligt. För det andra, att skapa ordning och stabilitet i alla delar av vår verksamhet. Detta inkluderar vår informationsgivning mot marknaden där vi kommer öka stringensen och tydligheten.

  

Soliga hälsningar.

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB

For more information, please contact:

Anders Koritz, CEO at Parans Solar Lighting AB (publ), phone. +46 733 21 16 35, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

About Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting offers sunlight for indoor environments through an innovative system that captures and leads the rays of the sun. Parans, which developed the technology, turns mainly to property owners, architects and larger employers worldwide. Parans Solar Lighting is quoted on Spotlight Stock Market and has office in Mölndal, Sweden.

How the Parans system work: https://youtu.be/eflcbj2lpWo