Parans Solar Lighting: Aktieägarbrev 2020-12-02

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ)  Nu breder vintermörkret ut sig, men på Parans är det ljusare än någonsin! Trots coronapandemin som skapar problem överallt i världen så har Parans lyckats skapa bästa tänkbara förutsättningar att ta omfattande kommersiella kliv framåt i närtid.

Kinaaffären
I maj månad skrev bolaget under investeringsavtalet med Qingdao Photon Technology (QPT) och i slutet av november kom likviden in till Parans i Sverige. Den initiala transaktionen är en kombination av kontant- och apportemission där apporten består av patent och varumärkesskydd. Skydden avser en unik produktgrupp som vi kallar 5G Smart Towers och som är en del av ut-byggnaden av 5G infrastruktur men också del av teknologin runt "Smart Cities".

För att kunna avsluta apportdelen av transaktionen så inväntar vi att de kinesiska myndigheterna skall ha registrerat IP-rättigheterna på Parans. Vi hoppas att detta skall vara klart under december månad och då kommer emissionen att slutregistreras och QPT kommer äga ca 25% av Parans Solar Lighting AB. I nästa steg avser QPT använda sina teckningsoptioner av serie 8 (TO8) och därmed uppnå ett ägande i Parans på 29,9%.

Parallellt med att färdigställa transaktionen med QPT så pågår arbetet med att bygga upp vår kommande verksamhet i Kina. Vi har ännu inte etablerat vårt dotterbolag då det återstår lite förhandlingar med lokala myndigheter för att få till förmånliga villkor. Det är värt att vara lite tålmodig kring detta då det kan påverka vår lönsamhet kommande år för vår Kinaverksamhet. Målet är dock att dotterbolaget skall vara på plats under december månad.

Försäljningsarbetet i Kina har dock pågått under en längre tid och vi har som mål att kunna ta hem nya orders så snart bolaget kommit på plats. QPT har redan en befintlig organisation och vi kommer flytta över de viktigaste resurserna till vårt dotterbolag för att åstadkomma en flygande start. Ambitionerna är mycket höga. Målet, som vår lokala ledning i Kina har satt, är att vi skall åstadkomma en försäljning redan under det första året som kraftigt skall överskrida den nivå som tidigare kommunicerats, dvs. minst 160 MSEK och att dotterbolaget skall vara lönsamt på årsbasis redan under 2021.

Vi kommer redan under 2021 marknadsföra alla tre produktkategorier i Kina; SP4-solljusprodukter, IoT Street Lights samt 5G Smart Towers. Målet är också att vi redan under 2021 skall ha etablerat lokala distributörer i samtliga av de 34 stora provinserna i Kina, med totalt 1,4 miljarer invånare.

Det allmänna kommersiella läget
På övriga marknader utanför Kina pågår det kommersiella utvecklingsarbetet med intensifierad kraft. Vi har ytterligare säljare på plats och vi arbetar hårt med att både aktivera existerande försäljningspartners samt att utveckla vårt partnernärverk i marknader vi inte har representation. Coronapandemin påverkar i princip samtliga av våra partners och det är just nu mycket osäkert hur försäljningen kommer utveckla sig i respektive marknad. Allt är avhängigt pandemins utveckling. Dock så upplever vi att vi successivt får igång fler och fler kunddialoger och vi hoppas kunna realisera ett antal affärer de närmsta månaderna.

Vår nya funktion som har som fokus att utveckla våra digitala tjänster och vår eftermarknadsaffär har kommit igång. Roger Andrén, som leder detta arbete har kommit en god bit på väg med att sätta en plan för de tjänster som skall utvecklas. Vi är övertygade om att detta är en strategiskt viktig satsning som skapar förutsättningar för en eftermarknadsaffär med mer kontinuerliga intäkter.

Det operationella läget
Vår kärnprodukt SP4-systemet är idag en mogen och stabil produkt. Under året har vi utvecklat en molnlösning som bland annat möjliggör monitorering av installerade system i realtid. Det möjliggör också utveckling av de digitala kringtjänster som vi berättat om i tidigare kommunikation.

Ett krav som alla våra kunder ställer på våra produkter är att de skall vara CE-certifierade. Då vi under de senaste åren gjort så stora löpande förändringar av komponentval så har detta inte varit möjligt. Just nu så pågår de sista mätningarna och testerna och vi kommer under december månad vara klara med certifieringen.

Just nu pågår produktion av alla delsystem som skall levereras till biltunnelprojektet i Holland. I mars skall samtliga fiberoptiska kablar vara på site hos slutkunden och i september skall alla SP4-system vara på plats för installation.

Till sist vill vi skicka med en vinterhälsning till er alla! Vi ser fram emot ett fint avslut på 2020 och känner både entusiasm och tillförsikt inför det kommande året 2021.

Soliga hälsningar,

Anders Koritz, VD

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgi-vare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo