Parans Solar Lighting AB (publ) publicerar delårsrapport januari – mars 2021: Fokus på Kina, dotterbolag etablerat

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

  • Bolaget har under första kvartalet genomgått en rad förändringar avseende dess styrning. Extra bolagsstämma hölls den 23 mars varvid en delvis ny styrelse invaldes, med Fred Sun som ny styrelseordförande. Fred Sun representerar också Parans största aktieägare, Qingdao Photon Technology Co Ltd (QPT).
  • Bolaget fick ny VD, Helen Forsling, som under samma kvartal valde att avgå på egen begäran. Den 30 mars valde den nya styrelsen att återinsätta Anders Koritz som VD. Anders hade innan dess varit Parans VD sedan 2016.
  • Parans helägda dotterbolag, Parans Light Technologies Ltd (PLT) registrerades, vilket innebär en milstolpe för Parans kommande kinesiska verksamhet. I och med detta kan bolaget starta upp den operativa verksamheten och påbörja kommersialiseringen av denna viktiga marknad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Efter att Parans kinesiska dotterbolag, PLT, registrerats och legaliserats har ett ramavtal överlåtits från QPT till PLT. Ramavtalet avser fem byggnadsprojekt i närheten av staden Qingdao där PLT har möjlighet att erhålla order på dels Parans SP4-system, IoT Street Lights samt 5G Smart Towers. Se separat PM 6 & 7 april 2021.
  • Arbetet med att bygga upp ett partnernätverk i Kina har kommit igång. Parans dotterbolag PLT har efter periodens slut kontrakterat sina första tre återförsäljare, och planen är att kraftigt utöka detta med allt fler återförsäljare runt om i Kina. De första tre återförsäljarna har tecknat ordrar för demoutrustning uppgående till totalt 1,5 miljoner kronor.
  • Parans nya styrelse beslutade att det tidigare informerade beslut om att etablera ett dotterbolag i Shanghai inte kommer att verkställas. Skälet är att detta dotterbolag skulle ha en negativ inverkan på det kommersiella utvecklingsarbete som nu pågår med full kraft med bas i Qingdao, där PLT är registrerat.

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare

Första kvartalet innebar en nystart, inte bara för mig som VD utan för Parans Solar Lighting som bolag. Vi har passerat ettantal viktiga milstolpar i vårt arbete med att bygga en lönsam, tillväxtorienterad verksamhet med bas i vårt nyetablerade kinesiska dotterbolag PLT. Vi har samtidigt fått krav på en ny listningsprövning från marknadsplatsen Spotlight, på grund av de stora verksamhetsförändringar vi nu genomför.Vårt mål är att möta Spotlights noteringskrav och vi samarbetar med dem för att listningsprövningen ska kunna genomföras så skyndsamt som möjligt.

LISTNINGSPRÖVNING OCH STRAMARE INFORMATIONSPOLICY

I samband med listningsprövningen har vi haft en dialog med Spotlight kring bolagets informationsgivning. Våra planer på ett strategiskt samarbete med QPT offentliggjordes första gången i november 2019. Vi såg tidigt en stor potential i detta och det har funnits en naturlig önskan att berätta för investerarna vilka möjligheter vi såg med affären, trots att det varit en lång och tidskrävande process att få den på plats. Vi har inte alltid haft hela bilden klar för oss själva men vi har ändå velat löpande berätta om utvecklingen eftersom vi har sett det som relevant och viktigt.

Under första kvartalet fick vi vårt dotterbolag PLT på plats. Jag är idag lika fast övertygad som någonsin om att affären är rätt väg för bolaget, och att den kan ge oss förutsättningar att skapa betydande värden för bolaget och aktieägarna. Dock konstaterar vi i efterhand att informationen som vi har lämnat till marknaden inte alltid har varit ändamålsenlig för att skapa en komplett bild av affären och dess konsekvenser. Den har varit för fragmenterad, vi har fått påpekanden om att viss information har saknats och vi har i alltför hög utsträckning lämnat underhandsinformation baserad på de ansvarigas bedömningar

Detta åtgärdar vi nu i samband med listningsprövningen, då ett listningsdokument kommer att publiceras som uppfyller Spotlights krav på fullständighet. Som en konsekvens av detta har vi också beslutat oss för att anta en stramare informationspolicy, med betydligt lägre frekvens av pressmeddelanden. Istället samlar vi lägesrapporter och strategiska uttalanden i våra kvartalsrapporter, och som huvudregel ska vi offentliggöra pressmeddelanden endast när de uppfyller kriterierna för insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Detta ligger i linje med de krav vi har på oss som börsbolag och det bör ses som en ökad stringens och mognad hos bolaget när vi nu får allt bättre förutsättningar för att generera ett positivt kassaflöde och ett positivt resultat.

FOKUS PÅ KINA

Genom affären med QPT har vi nu etablerat vårt dotterbolag i Kina och vi har valt att fokusera betydande delar av våra resurser mot denna marknad då vi gör bedömningen att det är där vi kan generera störst försäljning på kort sikt.

I det investeringsavtal som skrevs i maj 2020 med QPT skulle huvuddelen av de materiella tillgångarna samt all personal överföras till Parans dotterbolag, PLT. Nu har det gått nästan ett år sedan detta avtal skrevs och vi har under denna tid, tillsammans med QPT, kommit fram till att vi endast skall flytta över de viktigaste nyckelpersonerna från QPT samt att vi inte avser ta på oss en stor fast kostnadsmassa i form av produktionsutrustning och produktionspersonal. Vi avser istället låta kontraktstillverka de IoT Street Lights samt 5G Smart Towers som vi säljer, från externa underleverantörer. Detta möjliggör en större flexibilitet avseende anpassning av produktionskapacitet och det minskar den finansiella risken. Vi kommer bygga upp egen kapacitet inom försäljning, inköp, projektering, administration samt produktutveckling då det är av strategisk vikt att vi bygger egen teknisk know-how samt att vi äger våra kunder och vår marknad.

PARTNERSTRUKTUR NYCKELN TILL FÖRSÄLJNING

Vi ser fortsatt att vi ska bygga vår försäljning genom starka partnerskap med strategiska distributörer på våra viktigaste marknader. Detta gäller också i Kina, där försäljningsarbetet samt arbetet med att bygga ett partnernätverk nu pågår med full kraft. Vi sätter nu upp en effektiv struktur för att snabbt kontraktera och utbilda nya distributörer i Qingdao där Parans dotterbolag PLT har sitt säte. PLT har nyligen kontrakterat sina tre första återförsäljare, och planen är att kraftigt utöka detta med allt fler återförsäljare runt om i Kina. De första tre återförsäljarna har tecknat ordrar för demoutrustning uppgående till totalt 1,5 miljoner kronor, vilket visar att de tror på vårt erbjudande och dess kommersiella potential.

Under kommande period kommer leveransen av tunnelordern till Holland vara en viktig del i vårt operativa arbete och den väntas stå för en betydande del av bolagets omsättning utanför Kina under året.

Mölndal 7 maj 2021

Anders Koritz

VD - Parans Solar Lighting

Den kompletta delårsrapporten finns bifogad samt tillgänglig på www.parans.com/sv/  

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211 635, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:30 CET.