Parans Solar Lighting AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2020: Intensivt arbete med Kinaetableringen

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Ett av bolagets mest strategiska avtal skrevs med det kinesiska bolaget QPT under maj månad. Avtalet innebär att QPT investerat i Parans och blir den största ägaren. Parans i sin tur håller på att etablera ett helägt dotterbolag i Kina som tar över QPTs verksamhet. Den huvudsakliga affären består av försäljning av 5G lyktstolpar med integrerad kommunikationsteknologi som stödjer utbyggnaden av 5G infrastruktur. Strukturaffären med QPT skapar därigenom helt nya möjligheter för Parans att utvecklas i två parallella spår, med två olika produktben.
  • Under årets första månader kontrakterades nya försäljningspartners i Polen, Malaysia och Rumänien.
  • Parans lanserade BIM Object som en digital "one stop shop" för arkitekter runt om i världen, där de kan finna Parans produkter och enkelt rita in dem i nya byggprojekt. Detta gör att miljontals arkitekter har tillgång till all väsentlig information om Parans system bara ett klick bort.
  • Parans erhöll en order från Engie Solutions till Université Catholique de Lille i Lille, Frankrike som kommer att installeras under Q1 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Styrelsen utsåg Helen Forsling till ny VD i bolaget. Helen har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt driva försäljning och leda verksamheter i snabb tillväxt och utveckling.
  • Parans erhöll CE-certifiering för den nya produktgenerationen SP4 för naturligt solljus inomhus.

UTSIKTER INFÖR 2021

  • Det globala avtalet med BIM Objects har förnyats i början av 2021. Molnlösningar integreras i ritnings och beräkningsprogram som frekvent används av byggbolag och arkitekter i världen vilket gör att användaren tidigt i processen kan planera in Parans i projekt. Produkter som används tidigt i processen tenderar att ha högre chans att köpas in, detta är ett viktigt strategiskt avtal för Parans.
  • Bolaget kommer snarast, när den officiella etableringen av dotterbolaget i Kina är på plats att arbeta med att få igång verksamheten i detta.
  • Parans kommer arbeta intensivt med att bredda sitt partnernätverk, fördjupa de befintliga kontakterna samt etablera ett nytt franchisetagarnätverk som, i Parans dotterbolag PLT:s namn, kommer att marknadsföra och sälja SP4, 5G Smart Towers och IOT lyktstolpar.

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare

Fjärde kvartalet präglades liksom en stor del av året av ett hårt arbete med att få QPT-affären och därmed Parans Kinaetablering på plats. I slutet av december slutfördes sista delen av QPT:s investering om totalt 34 MSEK. Etablering av vårt kinesiska dotterbolag pågår, och sedan jag tillträdde i januari ligger allt fokus på att skapa förutsättningar för försäljning och tillväxt. Vi kan nu presentera närmare hur det ska gå till.

I december kunde Parans meddela att vår kinesiskapartner QPT hade tecknat sina teckningsoptioner. Därmed har de fullgjort sitt investeringsåtagande om totalt 34 MSEK och kommit upp i en ägarandel om 29.7 procent i Parans.

Etableringen av ett dotterbolag intensifierades i fjärde kvartalet och arbetet fortgår. Det är en komplex process med många inslag av förhandlingar med myndigheter om villkor för etableringen. Valet av etableringsort blir som tidigare kommunicerats Qingdao. Bolagets namn kommer att vara Parans Light Technologies (PLT) och bolaget kommer att sälja alla våra tre produktkategorier, SP4-systemet, 5G Smart Towers och IoT Street Lights.

Vår målsättning är att etablera PLT i samtliga provinser i Kina. Strategin som vi arbetar efter för att uppnå detta är att etablera ett nätverk av franchisetagare, som ska verka i eget bolag under varumärket Parans Light Technologies. Franchisetagarna ska marknadsföra alla Parans produktkategorier; SP4-systemet, 5G Smart Towers och IoT Street Lights. PLT ska erbjuda SP4-utbildning och supportcenter för löpande rådgivning och support till sina franchisetagare. För att kunna teckna avtal med franchisetagare behöver dotterbolaget i Qingdao vara formellt bildat.

Vid sidan av Kinaetableringen har Parans arbetat vidare med SP4-systemet med full kraft. Trots svårigheter orsakade av covid-19 ser vi att de investeringar vi gjorde i form av en utökad säljorganisation verkligen börjar ge resultat. Parans har många intressanta dialoger igång med ett flertal potentiella kunder. Jag ser ljust på möjligheternaframåt och vi kommer att följa vår väl utarbetade försäljnings- och partnerstrategi.

Parans försäljningsstrategi bygger på att generera försäljning via ett större antal partners snarare än ett fåtal. Vi ska inta en stödjande funktion där vi via en professionell on-boarding identifierar intressanta projekt samt ger relevanta sälj- och marknadsverktyg för professionell och likformig marknadsbearbetning igenom hela säljprocessen, oavsett var våra partners befinner sig rent geografiskt. Då Parans erbjuder naturligt dagsljus med olika kravställningar anpassar vi bearbetningen efter målgrupp och bransch såsom kontor, vård, skolor och infrastruktur.

Parans partnerstrategi innebär att vi är en global aktör med lokal närvaro. Vi planerar att utöka distributionsnätverket med icke-exklusiva distributörer från dagens tollv officiella partners till förstärkt närvaro med ytterligare fyra partners i Syd- och Centraleuropa samt utvalda marknader i Sydostasien. Partnerstrategin bygger på nära samarbete och ett professionellt partnerprogram som omfattar partnercertifiering samt aktivt sälj- & marknadsstöd av marknadsavdelningen och våra regionala säljchefer, varav en är strategiskt placerad i Shanghai, Kina.

Parans har som många andra bolag påverkats av covid-19 under 2020. Som en följd av pandemin har vi tagit initiativ till en digitalisering av säljprocessen under 2020. Under 2021 kommer vi att fortsätta resan med att nå kunder, partners och andra intressenter via digitala plattformar. Digitaliseringen bygger vårt varumärke, skapar medvetenhet om Parans existens och erbjudanden samt genererar och identifierar potentiella kunder och projekt.

Dessutom skapar vi verktyg för att utbilda och etablera en väl fungerande dialog med våra samarbetspartners runt om i världen även utan att behöva förflytta oss rent fysiskt. Exempel på initiativ är webinars, e-learning och samarbete med BIMobject.

Bolaget har tidigare kommunicerat att en process har påbörjats för att förbereda listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Eftersom att etableringen av vårt kinesiska dotterbolag har blivit kraftigt försenat av anledningar vi ej har kunnat råda över, kommer vi ej kunna genomgå listbytet under första delen av 2021. Avsikten kvarstår dock och vi avser kunna lämna in ansökan under 2021.

Mölndal 26 februari 2021

Helen Forsling

VD - Parans Solar Lighting

Den kompletta bokslutskommunikén finns bifogad samt tillgänglig på www.parans.com/sv/  

För mer information kontakta gärna:

Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:30 CET.