Oboya Horticulture Industries skickar ut ackordsförslag

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) ("Oboya") sänder idag ut ett ackordsförslag till sina fordringsägare. Förslaget innebär att oprioriterade fordringsägare får full betalning upp till 5 000 kr och 25 % av sin fordran som överstiger 5 000 kr. Resterande fordran skrivs av.

Oboya Horticulture Industries AB har varit i rekonstruktion sedan den 15 juni 2020. Bolaget har idag, den 10 december 2020, skrivit avtal om försäljning av två helägda dotterbolag, VEFI A/S i Norge och VEFI Europa Sp.z.o.o i Polen för en köpeskilling om ca 31,8 MSEK. Tillträde är avtalat till den 29 december 2020. Efter försäljningskostnader och lösen av lån med pant i sagda aktier återstår cirka 8 MSEK att betala ut till de oprioriterade fordringsägarna i samband med ett ackord.

Bolaget har arbetat med att säkra verksamhetens framtid både finansiellt och operativt. Försäljningen möjliggör en väsentlig reducering av bolagets skulder. Bolagets förhoppning är att nå uppgörelse med fordringsägarna. Om ackordserbjudandet inte antas av en erforderlig del av bolagets borgenärer är det styrelsens bedömning att syftet med företagsrekonstruktionen inte kommer gå att uppnå. Vid en konkurs bedöms de oprioriterade fordringsägarna få en väsentligt sämre utdelning än föreslaget ackord, varför det är bolagets bedömning att det är till fördel för fordringsägarna att ackordet genomförs.

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 19.00.
 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.