Oboya Horticulture Industries säljer VEFI A/S och VEFI Europa Sp.z.o.o

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) ("Oboya") säljer två av sina helägda dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp.z.o.o.  Köpeskillingen uppgår till ca 31,8 MSEK och tillträdet är planerat till den 29 december 2020.) Köpare är Pamica 2 AB via ett utköpsbolag. Betalning av köpeskillingen erläggs kontant vid tillträdesdagen.

VEFI A/S och VEFI Europa Sp.z.o.o. har ingått i koncernen sedan år 2014 och har visat god lönsamhet. Försäljningen är ett led i Oboyas omstrukturering som syftar till att frigöra kapital för att reducera skulder, säkerställa medel för ett offentligt ackord och att på så sätt stärka den finansiella ställningen. De båda bolagen har en nettoomsättning på ca 95 MSEK och ca 60 anställda. VEFI-bolagen tillverkar och säljer främst termoformade plastkrukor, emballageprodukter samt systemlösningar till odlingsbranschen. Oboya-koncernen har i de finansiella målen för de närmaste åren räknat med lägre nettoomsättning som följd av försäljningen av VEFI-bolagen, men att nettoomsättningen successivt kommer att stiga då produktportföljen utökas och marknadsandelarna ökar.

"Försäljningen av VEFI-bolagen är ett viktigt led i Oboyas omstrukturering och rekonstruktion. Genom att sälja bolagen får vi medel för att minska skuldsättningen och driva verksamheten vidare." säger Peter Wallin, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 18.00.

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.