Oboya Horticulture Industries: Oboya Horticultures styrelse anmäler misstänkt brott

Styrelsen för Oboya Horticulture Industries AB (publ) (nedan "Bolaget") har den 29 mars 2021 mottagit en underrättelse från Bolagets revisor (BDO Göteborg) om misstänkt brott i enlighet med 9 kap. 43 § aktiebolagslagen. Underrättelsen rör huvudsakligen samma transaktioner som sedan tidigare anmälts av rekonstruktören för Bolaget och är ett resultat av den granskning som Bolaget givit BDO Göteborg i uppdrag att genomföra.

BDO Göteborg har i sin underrättelse upplyst styrelsen om misstanke om att utbetalningar från Bolagets kinesiska dotterbolag har gjorts till Robert Wu:s närståendekrets på ca 44,4 MSEK. Transaktionerna, som skett mellan åren 2014-2019, kan enligt BDO Göteborg i sådana fall utgöra olovliga värdeöverföringar enligt 17 kap. 1 § 4 p. aktiebolagslagen. Olovliga värdeöverföringar innebär en återbärandeskyldighet för mottagaren. BDO Göteborg misstänker även att genomförda utbetalningar kan vara ett brott mot 9 kap. eller 11 kap. Brottsbalken.

Under BDO Göteborgs utredning har framkommit uppgift att utbetalningarna i stället för olovliga värdeöverföringar skulle kunna vara återbetalning av ej bokförda lån. Om så är fallet misstänker BDO Göteborg att dessa transaktioner i stället utgör bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § i Brottsbalken.

Enligt nuvarande CFO i Kina har, utöver ovanstående utbetalningar, räntekostnader om ca 11,9 MSEK felaktigt aktiverats. Dessa skulle rätteligen belastat resultatet vid utbetalningstillfället.

I anledning av underrättelsen från Bolagets revisor har Bolaget i enlighet med 9 kap. 44 § aktiebolagslagen lämnat en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten. Bolaget har sedan tidigare anmält tidigare revisor och CFO för de kinesiska dotterbolagen till de kinesiska motsvarigheterna.

Bolaget har utöver utredningen som BDO Göteborg genomfört, genomfört en egen granskning av förevarande transaktioner. Bolagets egen utredning indikerar att utbetalningarna avser återbetalning av lån som av för Bolaget okänd anledning inte har bokförts som skuld i de kinesiska dotterbolagen.

Såväl Robert Wu som styrelsen i övrigt välkomnar att en utredning görs av behörig myndighet.  Bolagets egen utredning är alltjämt pågående och kommer att löpa parallellt med eventuell utredning av Ekobrottsmyndigheten.

Både rekonstruktörens underrättelse till Ekobrottsmyndigheten och bolagets anmälan om misstänkt brott finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oboya.se 

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 17.00.

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.