Oboya Horticulture Industries: Oboya ansöker om ackordsförhandling

Oboya Horticulture Industries AB (publ.), ("Bolaget") begär idag att Alingsås tingsrätt ska besluta om förhandling om offentligt ackord.

Bolaget sände i december 2020 ut ett ackordserbjudande till sina borgenärer. Ackordserbjudandet innebär att oprioriterade borgenärer erhåller 5 000 kronor och 25 % av resterade fordran, resterande 75 % skrivs bort. Ett offentligt ackord (ackord fastställt i domstol) innebär att 75 % av antalet fordringsägare måste godkänna ackordet och 75 % av den totala utestående fordran måste vara godkänd av fordringsägarna. Ackordslikviden kommer att erläggas inom fjorton dagar efter att beslut om offentligt ackord vunnit laga kraft.

Bolaget försattes under rekonstruktion den 15 juni 2020. Bakgrunden var att Bolaget befarade att det fanns risk att Bolaget behöver skriva ner fordringar i de kinesiska koncernbolagen med 53 MSEK, vilket ledde till att Bolagets huvudkreditgivare spärrade samtliga krediter och Bolaget försattes därmed i en likviditetskris. Utredningen kring fordringarna är inte färdig, vilket Bolaget meddelade tidigare idag.

Bolaget har under rekonstruktionen avyttrat dotterbolag, vilket har gett likvida medel för att säkerställa betalning av ackordsbeloppet. Det är rekonstruktörens uppfattning att det är förmånligt för Bolagets borgenärer att anta ackordsförslaget, då en konkurs sannolikt ger ett sämre utfall för oprioriterade borgenärer, dels för att utdelningen kommer att bli mindre och dels för att betalning kommer att ske avsevärt senare.

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 19.00.

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.