Oboya Horticulture Industries: Företagsrekonstruktionen i COFA Plastics AB upphör efter dagens förhandling om offentligt ackord, syftet med företagsrekonstruktionen anses uppnått.

Södertörns tingsrätt beslutade idag att företagsrekonstruktionen i COFA Plastics AB ska upphöra då sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått, detta då tingsrätten idag beslutat fastställa av Bolaget föreslaget offentligt ackord.

Ackordsförslaget innebär att samtliga av Bolagets fordringsägare erhåller 50% av totala fordran, resterande 50 % skrivs således av. Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som okända. Vid omröstning i Södertörns tingsrätt röstade samtliga närvarande fordringsägare för ackordet och deras fordringar uppgick till 90 % av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.  

Ackordet kommer att utbetalas 31 augusti 2021 med 25% av fordran och resterande 25% den 28 februari 2022 om offentligt ackord vinner laga kraft.

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 17.00

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se