Oboya Horticulture Industries: DELÅRSRAPPORT KV1, JANUARI-MARS 2021

JANUARI-MARS 2021 I KORTHET

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2021)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 55,4 (73,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,5 (-30,7) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,8 (-32,0) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -10,5 (-44,4) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -5,7 (-34,1) MSEK.
 • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -0,16 (-0,99) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2021)

 • Under februari 2021 lämnade Oboyas rekonstruktör underrättelse till Ekobrottsmyndigheten, då denne bedömde att det finns skälig anledning att misstänka bokföringsbrott i de kinesiska dotterbolagen.
 • Södertörns tingsrätt beslutade den 15 mars 2021 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 juni 2021.
 • Den 23 mars 2021 beslutade Alingsås Tingsrätt att godkänna ett offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ) samt att rekonstruktionen därmed upphör.
 • Styrelsen för Oboya Horticulture Industries har den 29 mars 2021 mottagit en underrättelse från bolagets revisor om misstänkt brott, olovlig värdeöverföring alternativt bokföringsbrott, och bolaget har lämnat en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten.
 • Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Det offentliga ackordet för Oboya Horticulture Industries AB (publ) vann laga kraft i april och ackordet har betalats ut till bolagets fordringsägare under april månad.
 • Den 20 april 2021 beslöts att senarelägga årsstämman från den 20 maj 2021 till den 22 juni 2021, då bolaget avser att byta revisionsbolag i samband med årsstämman och den processen har tagit längre tid än beräknat.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

 • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten.
 • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men p g a COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboya Horticultures Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0)8 50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

E-post: peter.wallin@oboya.se 

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 11.00.
 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.