Oboya Horticulture Industries AB (publ.) ansöker om förlängd rekonstruktion

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) ("Oboya", "bolaget") ansöker om förlängd rekonstruktion i tre månader. Samma begäran har lämnats för dotterbolaget COFA Plastics AB.

Oboya har den 10 december 2020 tecknat avtal om att sälja två helägda dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp.z.o.o för en köpeskillingen om ca 31,8 MSEK. Försäljningen är ett led i Oboyas omstrukturering som syftar till att reducera skulder, säkerställa medel för ett offentligt ackord och att på så sätt stärka den finansiella ställningen. Försäljningsprocessen har dock tagit längre tid än beräknat.

Med anledning av företagsrekonstruktionen i moderbolaget har kinesiska långivare påkallat tidigare återbetalningar av lån från de kinesiska dotterbolagen. Detta har medfört att dessa inte haft möjlighet att återbetala skulder till Oboya Horticulture Industries AB. Det är emellertid bolagets bedömning att fordringar gentemot de kinesiska dotterbolagen är fullgoda, men att amortering till moderbolaget först kan börja ske under 2021. Bolaget har därigenom säkrat medel för den löpande verksamheten.

Bolaget har den 10 december 2020 skickat ut ett ackordserbjudande till fordringsägarna. Efter genomgång av verksamheten är bolagets bedömning att det inte är möjligt att sälja ytterligare tillgångar för att utöka ackordets omfattning.

Med anledning av ovanstående ansöker bolaget om förlängning av rekonstruktionen i ytterligare tre månader.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 17.00.

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.