Nyemissionen av aktier i samband med konverteringen av konvertibler under konverteringsperiod Q1 2021 är nu registrerad hos Bolagsverket

PRESSMEDDELANDE                                

STOCKHOLM, 21 APRIL 2021

Den nyemission av aktier som beslutades av styrelsen för Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) i samband med fastställandet av utfallet för konverteringsperiod Q1 2021 är nu registrerad hos Bolagsverket. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 2 145 680,55 SEK till 43 718 468,16 SEK, och det totala antalet aktier ökar med 71 522 685 st. till 1 457 282 272 st. Interimsaktierna väntas konverteras till stamaktier inom två veckor.

Det ska noteras att innan registrering hos Bolagsverket har mindre korrigeringar gjorts jämfört med de siffror som redovisades i pressmeddelande den 7 april 2021. Detta med anledning av att ett fåtal anmälningssedlar vid närmare granskning visat sig ha varit felaktigt ifyllda. De resultat av konverteringsperioden som är korrekta och har rapporterats till Bolagsverket är följande:

Konvertibellån och utestående konvertibler

Nominellt belopp konverterat under konverteringsperioden: 17 994 812,00 SEK

Antal konvertibler konverterade under konverteringsperioden: 35 989 624 st.

Nominellt konvertibellån utestående efter konvertering: 36 820 032,50 SEK

Antal konvertibler utestående efter konvertering: 73 640 065 st.

Aktiekapital

Ökning av aktiekapital genom konvertering: 2 145 680,55 SEK

Aktiekapital efter konverteringsperiod: 43 718 468,16 SEK

Kommande konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att påbörjas den 23 juni 2021 och pågå fram till och med den 30 juni 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga