Nordamerikanska massabrukskoncernen lägger slutgiltig order på fyra FlowScanner efter tidigare kommunicerade förskottsbetalningar

Samriskbolaget Andritz Technologies, ATAB, delägare, processindustriföretaget Andritz, har nu erhållit slutgiltig beställning på fyra stycken FlowScanner från den nordamerikanska massabrukskoncern som i februari och mars i år erlade förskottsbetalning för fyra FlowScanner. För Andritz Technologies, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av Andritz och som kommer att leverera ordern, uppgår det initiala totala värdet till drygt 20 MSEK. Till det kommer en icke signifikant årlig support- och serviceavgift. Leverans kommer att ske under 2022.

Den nordamerikanska massabrukskoncernen, som är en av Nordamerikas största, erlade under februari och mars i år förskottsbetalningar till Andritz för sammanlagt fyra stycken FlowScanner. Dessa förskottsbetalningar, som tidigare kommunicerats, har nu omvandlats till formella beställningar på sammanlagt fyra stycken FlowScanner för leverans och installation på två av koncernens bruk i Nordamerika under 2022.
Rättigheterna till FlowScannern ägs av ATAB som sedan 2018 i sin tur ägs till 49 procent av Mantex och resterande 51 procent av det österrikiska processindustriföretaget Andritz. Sedan dess sköter Andritz marknadsföring och försäljning av FlowScannern medan ATAB står för produktion, leverans, service och support.
Beställningarna följer på den utvärdering av en FlowScanner som den nordamerikanska massabrukskoncernen inledde i januari förra året. Som Mantex tidigare kommunicerat kunde ett av koncernens bruk efter sex månaders löpande kommersiell utvärdering av en FlowScanner rapportera effektivitetsvinster på nära 300 000 USD per månad. Vinsterna kom sig av ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess och bruket valde efter testperioden att förvärva den maskin som testerna utförts med. Efter leverans och installation av de nu slutgiltigt beställda maskinerna kommer koncernen att ha sammanlagt fem FlowScanner i drift vid sina bruk i Nordamerika.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-29 19:04 CEST.

Bifogade bilder

Max Gerger CEO Mantex

Bifogade filer

Nordamerikanska massabrukskoncernen lägger slutgiltig order på fyra FlowScanner efter tidigare kommunicerade förskottsbetalningar