Miris Holding: Kvartalsrapport 1 2022

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM) säljs globalt och dryga 450 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Kvartalsrapport 1 2022
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1 - 31/3 2022

Nettoomsättningen  4 309 tkr
uppgick till (4 004
tkr)
Resultatet före -3 552 tkr
skatt uppgick (-2 319
till  tkr)
Resultatet efter -3 552 tkr
skatt uppgick (-2
till  319tkr)
Resultatet per         -0,267kr/aktie (-0,354 kr/aktie)
aktie före och
efter utspädning
uppgick till

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1-31/3 2022)

  • Två Miris HMATM till Cincinnati Childrens's: Cincinnati Children's är ett av 16 centra som utgör "National Institute of Child Health & Human Development Neonatal Network", en grupp neonatala center som har valts ut för att utvärdera behandlingar för för tidigt födda barn. Nätverket är internationellt erkänt för betydande upptäckter som har förändrat den kliniska vården av nyfödda. Centret har under första kvartalet 2022 valt att investera i Miris HMATM för två av sina neonatalvårdsavdelningar.
  • Bokslutskommuniké 2021: Miris bästa årsförsäljning genom tiderna med en nettoomsättning om 15,2 mkr (10,8 mkr), en ökning med 41% jämfört med 2020. Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 5,9 mkr (3,2 mkr) motsvarande en ökning med 84% jämfört med samma period 2020.
  • Miris VD presenterade bolaget på Mangold Insight Investerardag 26 januari, på Aktiespararnas aktiedag i Stockholm 14 mars och på BioStocks Live Virtual Investor Pitch 16 mars.
  • Miris har uppnått en strategiskt viktig milstolpe: bolaget är rekommenderade att godkännas för certifiering enligt standarden 'ISO 13485:2016. Det anmälda organet BSI Group The Netherlands B.V. har i slutet av mars genomfört den sista av två granskningar, med slutsatsen om rekommendation. Genom att certifiera bolagets kvalitetssystem enligt den internationella standarden ISO 13485:2016 visar Miris att man på ett effektivt och systematiskt sätt uppfyller både kundkrav och regulatoriska krav. Kraven på certifiering ökar och flera marknader kräver certifikat redan idag.

VD:s kommentar

Välkommen till Miris första kvartalsrapport 2022 och en fortsatt positiv försäljningstrend!

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 309 tkr (4 004 tkr), en ökning om 7,6% jämfört med första kvartalet 2021. Vår starka försäljningstillväxt de senaste 18 månaderna visar tydligt hur marknaden tar till sig Miris budskap.

Försäljningen av instrument har även denna period varit jämnt fördelad mellan USA och Europa. I USA har en ny mjölkbank, två NICUs och ett forskningscenter installerat Miris HMATM. Detta innebär att vi täcker 28% av USAs mjölkbanker och 5,9% av USAs high level NICUs vid kvartalets slut.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvård och bland mjölkbanker visar sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar. Under perioden ökade försäljningen med 53% och service med hela 142% jämfört med samma period 2021. Även detta är en mycket fin utveckling som visar på den ökande användningen av Miris HMATM. De viktiga återkommande intäkterna har under perioden därmed utgjort hela 23% av den totala netto- omsättningen.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -3 552 mkr (-2 319 mkr). Ökningen i kostnader jämfört med första kvartalet 2021 reflekterar bland annat resor och ökade personalkostnader. Konsultarvoden relaterade till kvalitetsarbete ligger i paritet till 2021. Med en bruttomarginal på 71% håller vi en fortsatt hög och stabil marginal på våra försäljningar.

Aktivitetsnivån har varit mycket hög under perioden. Vi har hunnit med en viktig neonatologi-konferens, NEO Mednax, i San Diego och genomfört 11 installationer, 17 träningar och certifierad 38 operatörer. Vi har drivit en precisions- studie vid tre av våra mjölkbankskunder i USA för att verifiera användandet av Miris HMATM på amerikanska mjölkbanker och vi har flyttat till nya lokaler i Uppsala. Flytten möjliggör anpassade kontorsytor samt att vi kan optimera produktionsflödet och få enklare åtkomst till utrustning och material som behövs.

Under mars genomfördes slutlig granskning av Miris kvalitetsledningssystem som resulterade i en rekommendation om certifiering enligt ISO 13485:2016. En mycket viktig milstolpe för Miris som nu har uppnåtts enligt plan. Som tillverkare av medicintekniska produkter är Miris ålagda att följa strikta och omfattande regulatoriska krav. Genom att certifiera bolagets kvalitetssystem enligt den internationella standarden ISO 13485:2016 visar Miris att bolaget på ett effektivt och systematiskt sätt uppfyller både kundkrav och regulatoriska krav. Certifieringen är även mycket viktigt i vidare utveckling av Miris närvaro på nya marknader. Detta då flera länder kräver certifiering enligt ISO 13485:2016 för att få sälja medicintekniska produkter.

Under kommande period fortsätter vi att öka vår närvaro på marknaden. Fem konferenser i USA och en i Tyskland är planerade. Dessa inkluderar NICU Leadership Forum i Florida, Pediatric Academic Societies meeting i Denver, National Advanced Practice Neonatal Nurses Spring Conference i Orlando, 45th Annual Florida Suncoast Pediatric conference samt GNPI/DGPI i Aachen, Tyskland. Miris försäljningschef är även inbjuden för att hålla ett seminarium för Ohio Neonatal Nutritionist (ONN), där dietister inom neonatalvården i delstaten Ohio möts.

Förstudien för utvecklingen av HMA 2.0 fortgår och vidare utveckling av organisationen kommer fortsätta. Fokus ligger bland annat på att säkerställa framtida intern kompetens för utvecklingen av nästa generations analysinstrument.

Under det andra kvartalet äger utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 rum. Dessa teckningsoptioner inkluderades vederlagsfritt vid företrädesemissionen som genomfördes våren 2021 och övertecknades och tillförde bolaget 33,4 mkr. Teckningsoptionerna ger nu möjligheten att fortsatt investera i ett medicintekniskt bolag som har etablerat sin plats på marknaden och där potentialen framåt är stor. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 inleddes den 27 april 2022 och pågår till och med den 11 maj 2022.

Rysslands krig i Ukraina som inleddes under perioden har haft relativt liten effekt på Miris försäljning, men vi bevakar de negativa effekterna av kriget samt övriga omvärldsfaktorer kontinuerligt, exempelvis pandemiutbrott i Kina, komponentbrist, höjda räntor och en generell osäkerhet i den globala ekonomin.

Jag vill rikta ett stort tack till hela teamet i Miris för ett oerhört starkt samspel och en fokuserad anda under denna period. Vi har utvecklats till ett mycket effektivt och kompetent team som jag är otroligt stolt att jag får vara del av. Nu önskar vi alla teckningsoptionsinnehavare varmt välkomna att fortsätta den oerhört expansiva resa med oss. Tillsammans har vi möjlighet att bygga värde i Miris som bolag och vi ger samtidigt prematura barn över hela världen möjligheter att få en bättre start i livet.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 08:40

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 08:40 CET.