Mantex delårsrapport för januari – mars 2022

Första kvartalet 2022.

-Orderingången uppgick till 3 000 tkr (–).*
-Nettoomsättningen uppgick till 35 tkr (53).
-Rörelseresultatet (EBIT) –7 143 tkr (–2 721) varav –2 940 tkr (0) avser aktieägartillskott till Andritz Technologies AB.
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 068 tkr (–2 347).

* Orderingång från samriskbolaget Andritz Technologies AB är inte inkluderad.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-25 08:30 CEST.

Bifogade filer

Mantex Q1 2022 0425