Mandel Design: Rättelse kommuniké från årsstämma

Rättelse avser rubrik i tidigare publicerad kommuniké. Kommunikén avser Bolagets årsstämma och inte extra bolagsstämma. Vänligen bortse från tidigare kommuniké.

Idag, 2 juni 2021, höll Mande Design Group AB årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den årsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Spotlight Stock Market och bolagets webbplats, www.mandeldesign.se.

Punkt 9a & 9b - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Punkt 9c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Punkt 10 & 11 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra till fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punk 12 - Beslut om val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med förslag att Luca Di Stefano och Christian Kronegård omväljs som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om nyval av Alexander Winqvist samt David Olhed som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Luca Di Stefano. Vidare beslutades att bolagets revisor Andreas Folke omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och att Andreas Folke ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.
 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.