Mandel Design: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 inleds i dag den 13 september 2021

I dag, den 13 september 2021, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna" eller "TO1") som emitterades i samband med Mandel Design Group ABs ("Mandel Design" eller "Bolaget") emission av units under andra kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 27 september 2021. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,97 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 27 september 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 23 september 2021.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO1 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 13 september - 27 september 2021.

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 1,97 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel TO1: 23 september 2021.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns även att tillgå på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.