Mandel Design: Mandel ingår garantiavtal, TO1 fullt garanterad

Mandel Design Group AB har idag ingått avtal med Qualcon AB om en 100 procentig garanti om att förvärva de emitterade aktierna som inte löses in av dem som nu äger teckningsoptioner i serie TO1 i Mandel Design Group AB. Garantin är på maximalt 10 545 076 kronor och kommer att minska proportionellt ner till 0 kr ifall samtliga nuvarande TO1-ägare löser in alla sina teckningsoptioner. Detta kommer att medföra en extra emissionskostnad på 1 054 507,6 kronor oavsett hur mycket av garantin som tas i anspråk.

Garanti förhåller sig till samma villkor som teckningserbjudandet för TO1. Nyttjandgraden av garantin bestäms efter att de som vid inlösentillfället äger TO1 utnyttjat sin rätt att lösa in optionerna under teckningstiden (13 september till och med 27 september 2021).

Denna information är sådan som Mandel Design är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-23 08:30 CET.