Mandel Design Group ingår avtal om förvärv av e-handelsbolaget Electronordic

Mandel Design Group AB ("Mandel") har idag ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i e-handelsbolaget Electronordic AB ("Electronordic"). Electronordic sourcar, marknadsför och säljer konsumentprodukter inom bl.a. hem & hushåll, hemelektronik och barnartiklar via sin egna webshop (https://electronordic.se/). Den initiala köpeskillingen uppgår till 12,0 MSEK för 100 procent av aktierna i Electronordic AB. Köpeskillingen är uppdelad där 5 MSEK erläggs kontant och 7 MSEK erläggs med 2 000 000 aktier i Mandel till ett värde om 3.5 SEK per aktie. Utspädning efter transaktionen, med tidigare kommunicerat förvärv av MIGO taget i beaktande, uppgår till ca. 8%. Tillträde är beräknat till den 1 juli 2021. Säljare är grundarna av Electronordic Zoran Zulumovski och Selmedin Sehovic via ägarbolaget Grundbulten A101436 AB (under namnändring). I och med denna transaktion kommer säljarna lyder under lock-up avtal som kommer löpa under en period om 12 månader från tillträde.

I samband med ingåendet av detta förvärvsavtal ingår Mandel idag ett låneavtal om totalt 6.0 MSEK. Långivare är Gerhard Dal och lånet löper med en månadsränta om 1.5% med förfallodag 2021-12-30.

Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel baserat på uppnådd omsättning och EBITDA-resultaten under de brutna räkenskapsåren (maj - april) 2020/21 - 2025/26. Electronordic ligger i linje med Mandels strategi att förvärva och bredda vår portfölj av bolag och varumärken och passar väl in och kompletterar Mandels nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi. Electronordic är ett svenskt e-handelsvarumärke som startade sin webshop i januari 2020 och har under sin relativt korta livstid visat en mycket stark utveckling. Bolaget hade under sitt senaste verksamhetsår 2020/21 (brutet räkenskapsår: maj 2020 - april 2021)  ca. 20'000 unika kunder som genererade ca 22'000 transaktioner där det levererats över 25'000 produkter. Bolaget redovisar för räkenskapsåret 2020/21 en omsättning om ca. 88 MSEK och en EBITDA om ca 1.0 MSEK. Detta ser vi som mycket positivt och att Electronordic funnit en modell med ett stabilt varuflöde som möjliggör stark tillväxt med lönsamhet. Säljarna beräknar att bolaget ska omsätta ca 60 MSEK under perioden maj 2021 - april 2022 med positivt EBITDA-resultat samt kassaflöde. Anledningen till den lägre estimerade omsättningen jämfört med föregående period är att Electronordic är mitt uppe i en transformationsfas i vilken de skiftar fokus till produkter med högre marginal. Detta estimeras av säljarna ha en initial påverkan på omsättningen om man jämför med föregående period men kommer ge Electronordic bättre möjlighet att fortsätta leverera stark tillväxt med höger lönsamhet framgent. Med förvärvet följer en kassa på ca. 1.5 MSEK och ett lager till ett värde om ca. 0.6 MSEK, säljarna estimerar att inget ytterligare kapital kommer krävas för att driva utvecklingen av Electronordic.

"Mandel är mycket positivt till genomförandet av detta förvärv. Trots Electronordics relativt unga ålder besitter de ett mycket kompetent team där grundarna har över 50 års erfarenhet av hela konumentprodukt-affären från inköp till sälj och service. De har funnit ett mycket effektivt sätt att anpassa sitt produktutbud till vad marknaden efterfrågar. Detta innebär att de kan arbeta både agilt och effektivt för att hålla sig i framkant och kunna erbjuda relevanta produkter. Electronordic planerar att expandera internationellt under 2021/22 och står i dagsläget inför en lansering av deras webshop samt via externa marknadsplatser i Norge, Finland och Danmark. Genom denna affär, utöver säljarnas långsiktiga engagemang och kompetens, kommer Mandels e-handelsportfölj kompletteras med ett ytterligare breddat produktsortiment samt potentiell målgrupp. Jag ser med stor entusiasm fram emot att så snart som möjligt ha förvärvet integrerat och fortsätta Mandels resa tillsammans med Electronordic." - säger VD Alexander Winqvist.

"Vi ser väldigt positivt på att tillsammans med Mandel skala upp vår verksamhet och dra nytta av de fördelar som kommer av att tillhöra en större grupp av framgångsrika bolag. Vi har framgångsrikt byggt en plattform med mycket automation, som är skalbar och kapabel att sälja alla slags varor. Vi står väl rustade för att expandera verksamheten både geografiskt och med nya vertikaler. I detta ser vi stora möjligheter att både hjälpa och ta hjälp av övriga bolag inom Mandel för att gemensamt bygga värden för gruppen". - säger grundarna av Electronordic Zoran Zulumovski och Selmedin Sehovic

Denna information är sådan som Mandel Design är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-30 09:00 CET.