Mackmyra Svensk Whisky: Valberedningens förslag till Styrelse i Mackmyra 

Valberedningens förslag till Styrelse i Mackmyra avseende punkterna 9-11 i kallelsen till stämman i Mackmyra Svensk Whisky AB, den 11 maj 2022

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen samt val av styrelse enligt följande.

Punkt 9 - Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden till och med nästa årsstämma.

Punkt 10 - Beslut om arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen, för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås utgå med sammanlagt 386 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp om 48 300 kronor), att fördelas så att till styrelsens ordförande utgår arvode om 144 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) och till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode om 48 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp).

Punkt 11 - Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter föreslås omval av Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg, Adéle Robberstad och Mikael Dugge Engström samt nyval av Mikael Mossvall. Till styrelseordförande föreslås omval av Carl Klingberg.

Mikael är född 1979 och är VD för Gotlands Bryggeri AB samt styrelseledamot i Gotlands Förenade Besöksnäring och  Sustainable Speis. Mikael har tidigare varit försäljningschef på Mackmyra. Mikael har studerat vid Sälj & Marknadshögskolan, Umeå Universitet och Mercuri International.

Gävle i maj 2022

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Valberedningen