Mackmyra Svensk Whisky: Mackmyra – Stark utveckling på samtliga plan – Mangold Insight Analys

Mackmyras omsättning i årets första kvartal var den näst högsta någonsin. Vid justering av fjolårets leverans till Taiwan är det den högsta siffran. Parallellt ökade bruttomarginalen till 53 (47) procent, och bolagets bruttomarginalförbättringar till följd av kostnadseffektiviseringsåtaganden visar på en kontinuerlig trend. Det föranleder att vi höjer prognosen för bruttomarginalen inför kommande perioder. Bolaget väntas uppnå lönsamhet 2023.

Mackmya har genomfört en företrädesemission och därigenom erhållit cirka 47 miljoner kronor före kostnader. Teckningsgraden om 75 procent bedöms som hög givet rådande marknadsoro kring framtiden. Kapitalet avser stärka Mackmyras rörelsekapital, effektivisera produktion, delfinansiera markköp i Gävle, samt återbetala utestående lån. Mangold bedömer att Mackmyras finansiella position är stabil, och under 2022 väntas bolagets kassa uppgå till drygt 46 miljoner kronor.
Mangold reviderar riktkursen till 6,50 (11,00) kronor per aktie. Det följer primärt av utspädningen från den senaste emissionen och av lägre försäljning under 2022 än väntat. Samtidigt vidhåller vi att Mackmyra kan öka sina intäkter och ta marknadsandelar tack vare det faktum att bolaget står ut mot sina konkurrenter genom sina tre intäktsströmmar. För att riktkursen ska uppnås krävs att bolaget visar på stabil ökning både på intäktssidan och vad gäller kostnaderna relaterade till produktion.