Mackmyra Svensk Whisky: Mackmyra offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.Mackmyra Svensk Whisky AB ("Mackmyra" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 2 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75 procent där cirka 65,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 3,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 6,5 procent tecknades av emissionsgaranter.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 juni 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 15 576 684 aktier har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 46,7 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 3 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 15 576 684, från 20 768 912 aktier till 36 345 596 aktier, fördelat på 414 000 A-aktier och 15 162 684 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 15 576 684,00 SEK, från 20 768 912,00 SEK till 36 345 596,00 SEK.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2022.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, Mangold Fondkommission AB och Formue Nord Markedsneutral A/S lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 5 juli 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 3,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 963 453 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-01 08:55 CET.