Mackmyra Svensk Whisky: Mackmyra offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.Mackmyra Svensk Whisky ("Mackmyra" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 11 maj 2022, och offentliggjordes den 2 juni 2022. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 10 juni 2022. Teckningsperioden löper från och med den 14 juni 2022 till och med den 28 juni 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.