Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2021

Expansionsfasen tar vid.

Perioden januari - mars 2021

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 4,7 (0,7) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,1 (-11,7) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
  • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,4 (-11,7) MSEK
  • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
  • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
  • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
  • Godkännande av extra bolagsstämma avseende slutgiltiga avtal med Michelin

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro
  • Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 14:15 CET.