Kvartalsrapport Q3 2021 Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 mars 2021 - 31 maj 2021

Tredje kvartalet mars - maj 2021

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 2 (-) kSEK

Resultat före skatt -1 506 (-1 744) kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 2 (-) kSEK

Resultat före skatt -1 317 (-1 419) kSEK  

Perioden 1 mars 2021 - 31 maj 2021

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden 1 mars 2021 - 31 maj 2021 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 2 (3) kSEK
  • Resultat före skatt -1 506 (-1 744) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 13 803 (18 316) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 8 489 (8 027) kSEK vid periodens slut.

                                                                            

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden mars 2021 - maj 2021 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 2 (3) kSEK
  • Resultat före skatt -1 317 (-1 419) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 44 298 (44 840) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 8 263 (7 966) kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen fram till tredje kvartalet 2020/2021 uppgick till - 4 698 kSEK eller -0,03 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2021 var 2 723 112 A-aktier och 183 672 809 B-aktier, totalt 186 395 921 aktier.

VD-kommentar

Fördröjningar på grund av nedstängningar i Indien har drabbat inledningen av det experimentella arbetet för IndianOil (IOCL) men vi har fått besked om att situationen är på väg att förbättras. Vi har under tiden arbetat med regulatoriska förberedelser såsom ansökan för importtillstånd för kommande tester av XyloFerm® i Indien, samt med utformning av ett forskningsprojekt med Chalmers Tekniska Högskola med syfte att hitta effektiviseringar i industriell produktion av XyloFerm.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

IOCL

Inledningen av det experimentella arbetet med material från IndianOil har fördröjts med anledning av Covid-relaterade nedstängningar i Indien, vilket förhindrat produktion och försändelse av de procesströmmar som Taurus skall utvärdera. Bolaget har arbetat med relaterade aktiviteter såsom försöksplanering och ansökan om relevanta tillstånd för senare projektsteg som skall utföras på plats i Indien.  Vi har efter periodens utgång fått besked om att verksamheten gradvis håller på att återupptas hos IOCL.

Forskningsprojekt

Taurus Energy har under perioden kommit överens med Chalmers Tekniska Högskola om att delta som industriell partner i en projektansökan till Energimyndigheten. Projektet syftar till att förbättra industriella tillverkningsprocesser av xylosjäsande jäst och är därför av intresse för Taurus, som bland annat kommer att bistå projektet med utvalda jäststammar. Om ansökan beviljas kommer projektet tillföra Taurus Energy ca 1,1 MSEK i projektmedel över 2,5 år.

FDA

Bolaget har mottagit majoriteten av den data från Lallemand Biofuels & Distilled Spirits som FDA efterfrågat men ett par punkter kvarstår att samla in och sammanställa innan svar kan inlämnas. Vi kan i dagsläget inte ge någon uppskattning om när svar kan lämnas in.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporteringstillfälle

Datum för nästa rapporteringstillfälle är den 20 oktober 2021.              

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg