Kvartalsrapport Q2 Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 december 2020 - 28 februari 2021

Andra kvartalet december - februari 2021

Koncernen

Intäkter under andra kvartalet uppgick till 1 (-) kSEK

Resultat före skatt -1 730 (-2 127) kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under första kvartalet uppgick till 1 (-) kSEK

Resultat före skatt -1 584 (-2 006) kSEK  

Perioden 1 december 2020 - 28 februari 2021

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden 1 december 2020 - 28 februari 2021 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till 1 (-) kSEK
  • Resultat före skatt -1 730 (-2 127) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 13 801 (20 060) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 3 704 (10 325) kSEK vid periodens slut.

                                                                                               

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden december 2020 - februari 2021 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 1 (-) kSEK
  • Resultat före skatt -1 584 (-2 006) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 39 107 (46 258) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 3 512 (10 307) kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för första halvåret 2020/2021 uppgick till -3 192 kSEK eller -0,02 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 28 februari 2021 var 2 723 112 A-aktier och 155 099 586 B-aktier, totalt 157 822 698 aktier.

VD-kommentar

Vi är väldigt glada att ha kunnat offentliggöra samarbetet med IndianOil Corp. Ltd. (IOCL) då vi jobbat hårt för att komma till detta avtal. Satsningar av denna omfattning är det som krävs för att få fart på omställningen till grön energi och vi är stolta över att ha valts ut som möjlig teknologileverantör efter en lång och noggrann process. Nu är nästa steg att bevisa vår teknologis funktionalitet i IOCL:s process.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Bolaget slutförde under andra kvartalet en lång kvalificeringsprocess för teknologileverantörer till IndianOil Corp. Ltd:s (IOCL) bioraffinaderisatsning. Taurus Energy har valts ut som en möjlig leverantör av jäst till tre projekterade bioraffinaderier som bl.a. skall producera 2G-etanol för inblandning i Indiens bränslereserv. Bolaget kommer under våren inleda utvärdering av förbehandlad biomassa från IOCL.

IOCL är Indiens största offentliga nationella oljebolag med affärsintressen längs hela värdekedjan för drivmedel. IOCL har nyligen beslutat att investera i andra generationens biobränslen och har inlett byggandet av tre bioraffinaderier i Indien där lignocellulosa-biomassa skall användas för att producera bioetanol. Investeringen sker med anledning av den indiska regeringens politiska beslut från 2018 om att uppnå 20 % inblandning av biobränsle i den nationella bränsleförbrukningen till år 2030.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Avtalsceremoni med IndianOil

Taurus tecknade i mars månad formellt avtal med IndianOil (IOCL) gällande utvärdering av XyloFerm® under en digital avtalsceremoni med deltagare från Taurus, IOCL och Business Sweden.

FDA

Bolaget sammanträdde i april med ansvariga granskare från FDA/CVM för att klargöra en del utestående frågor. Mycket av återstående frågor rör produktionsledet och Taurus har i dessa varit beroende av Lallemand Biofuels & Distilled Spirits som varit mycket hjälpsamma.

Omvandling teckningsoptioner

Den 16 mars 2021 stängde perioden för nyttjande av de teckningsoptioner som medföljde aktier tecknade i nyemissionen 2019 (TO 3 B 2019/2021).

Antalet teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 28 573 223, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 88 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Taurus Energy cirka 6,86 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,34 MSEK.

Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporteringstillfälle

Datum för nästa rapporteringstillfälle är den 21 juni 2021.    

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg